JEN FULLERTON

The whites I

The whites II

The whites III

2014

Pastel paper (three sets of three)

THE WHITES